Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van de Koop. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper, aanvaardt Koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk middels uitdrukkelijk andersluidend beding. De toepassing van enige andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Verkoper behoudt steeds het recht, zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan Koper, om de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig en voor om het even welke reden, te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

Verkoper

PLAY-HOUSE BV, met maatschappelijke zetel Mercatorstraat 106 bus 10, 9100 Sint-Niklaas
Koper

De natuurlijke en/of rechtspersoon die van Verkoper een Product aankoopt.

Consument

Een Koper als hij als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Product of Producten

Het voorwerp van de Koop, nl. de uitvoering van werken en/of de levering

van diensten en/of de levering en/of de terbeschikkingstelling van goederen door Verkoper voor en/of aan Koper, inclusief alle toebehoren.

Koop

De verkoop op afstand van het Product door Verkoper aan Koper, en elke daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking tussen Partijen.

Partijen of Partij

De Koper, Verkoper en/of de Consument .

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna gebruikte begrippen volgende betekenis:

 

ARTIKEL 3: IDENTITEIT VAN VERKOPER

Naam:

PLAY-HOUSE
Adres (maatschappelijke zetel):

Mercatorstraat 106 bus 10, 9100 Sint-Niklaas

Adres (afhaalpunt):

Mercatorstraat 106 bus 10, 9100 Sint-Niklaas

E-mail:

info@speelgoedheld.nl

Telefoonnummer:

+32 (0)4 75 314 048

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE KOOP

De Koop komt pas tot stand mits Verkoper de bestelling van Koper schriftelijk bevestigt. Verkoper zal de bestelling slechts schriftelijk bevestigen indien Koper binnen 14 dagen na bestelling overgaat tot betaling van de prijs. Indien Verkoper de betaling niet tijdig ontvangt, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd zonder dat hiervoor enige melding aan Koper zal worden toegezonden.

De catalogus met Producten en hun omschrijving zoals deze op www.speelgoedheld.nl of in brochures, flyers, e-mails en andere communicatie van het Speelgoedheld terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Verkoper is niet gebonden door kennelijke gebreken of fouten in de omschrijving en deze kennelijke gebreken en/of fouten kunnen niet gebruikt worden om Verkoper aansprakelijk te stellen. Ieder gebruik van afbeeldingen door Verkoper is bovendien louter indicatief en kan steeds afwijken van het werkelijke Product. De gebruikte afbeeldingen kunnen bovendien elementen bevatten die niet inbegrepen zitten in de vermelde prijs.

In ieder geval behoudt Verkoper steeds het recht om bestellingen te weigeren zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan Koper, in geval van maar niet beperkt tot:

ingeval van ernstige tekortkomingen van Koper;
ingeval van overmacht;
ingeval de prijsaanduiding en/of de specificaties van het Product zoals vertoond op speelgoedheld.nl ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn, en;
ingeval het Product niet langer meer beschikbaar is.
Alle aanbiedingen van Verkoper zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle prijzen die Verkoper hanteert vast, uitgedrukt in Euro en inclusief BTW en andere taksen, heffingen of belastingen. Leverings- en/of verzendingskosten zijn steeds voor rekening van de Koper.

Verkoper behoudt te allen tijde het recht om de gehanteerde prijzen aan te passen tot aan het moment van betaling in verhouding tot de wijziging van één of meer van de volgende factoren die de totaalprijs van het Product beïnvloeden: lonen, taksen, heffingen, materiaalkosten, onvoorziene omstandigheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot meerwerken of moeilijkheden) of andere prijsbepalende factoren.

 

ARTIKEL 6: BETALING

Koper kan zijn bestelling betalen door middel van:

via internetbankieren (Kredietkaart, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button, Apple Pay, iDeal, Bancontact, PayPal).
Uitsluitend de Verkoper kan alle vorderingen van de Koper, uit welke hoofde dan ook, verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde dan ook, die Verkoper heeft op de Koper.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

Verkoper bepaalt zelf de wijze waarop het Product geleverd wordt op het bij bestelling vermelde adres.

Voor de veiligheid van Koper kan bij levering van het Product een bewijs van identiteit gevraagd worden en kan Koper gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen.

Koper wordt geacht aanwezig te zijn op het moment van levering. Indien Koper alsnog niet aanwezig is op het moment van levering zal de levering desalniettemin gelijkgesteld worden met de inbezitname ongeacht Koper het Product daadwerkelijk persoonlijk in ontvangst heeft genomen.

Ingeval van schade of tekortkomingen aan het Product die het gevolg zijn van handelingen of diensten van de externe koerierdienst die het Product geleverd heeft, moet Koper zich rechtstreeks wenden tot de externe koerierdienst. Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de handeling of diensten van een externe koerierdienst.

Ingeval van schade of tekortkomingen aan het Product die niet het gevolg zijn van handelingen of diensten van een externe koerierdienst, dient Koper de bewijsstukken van de beschadigingen of tekortkomingen aan het Product zo snel mogelijk aan Verkoper bezorgen.

Koper wordt geacht het Product stilzwijgend te aanvaarden indien hij niet binnen de 48 uur na levering van het Product aan Koper de schade en/of tekortkomingen aan het Product aan Verkoper meldt.

 

ARTIKEL 8: LEVERINGSTERMIJN

Eventuele leveringstermijnen worden slechts vermeld ter indicatie. Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging bij de levering, hetgeen dan ook nooit aanleiding zal geven tot enige schadevergoeding ten laste van Verkoper.

Verkoper kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van een laattijdige levering of niet-levering uitgevoerd door een externe koerierdienst.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 BW blijft elk verkocht Product de exclusieve eigendom van Verkoper tot het tijdstip van afhalen of leveren. Aan Koper komt vóór dit tijdstip geen enkele zakenrechtelijke aanspraak toe. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat elk risico wegens verlies of beschadiging van het Product over op de Koper vanaf het ogenblik het Product geleverd of afgehaald werd.

 

ARTIKEL 10: HERROEPINGSRECHT

Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering of afhaling van het Product om de Koop zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder daarbij enige andere kosten te moeten dragen dan de directe kosten van het terugzenden van het Product en de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Consument kan dit herroepingsrecht uitoefenen door binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf levering of afhaling van het Product aan of door de Consument d.m.v. het modelformulier (https://www.speelgoedheld.nl/service/shipping-returns/) of een ondubbelzinnige verklaring, samen met de factuur of bestelbon, via e-mail of via post Verkoper op de hoogte te stellen van de beslissing om de Koop te herroepen.

Verkoper houdt zicht het recht voor bij een geldige herroeping enkel het aankoopbedrag zonder de originele leveringskosten terug te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen Partijen is Consument gehouden om het Product in originele staat samen met de originele verpakking en alle toebehoren niet later dan zeven kalenderdagen na de melding van herroeping uitsluitend op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid aan Verkoper terug te sturen naar Mercatorstraat 106 bus 10, 9100 Sint-Niklaas. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden.

Verkoper zal pas overgaan tot terugbetaling indien hij het Product heeft teruggekregen dan wel indien Consument heeft aangetoond het Product te hebben teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Partijen aanvaarden dat de terugbetaling zal worden verricht middels een betaalmiddel naar keuze van de Verkoper.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

Met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot verkopen aan Consumenten zoals opgenomen in artikel 1649 bis BW – 1649 octies BW, kan Verkoper slechts aangesproken worden voor schade of tekortkomingen aan het Product conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden kunnen klachten door Koper steeds aan Verkoper gemeld worden via mail naar info@speelgoedheld.nl.

 

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, grafische ontwerpen en computercodes (hierna samen de “Informatie”) vertoond op www.speelgoedheld.nl zijn eigendom van, worden gecontroleerd door en/of zijn in licentie gegeven aan Verkoper, en worden beschermd door het auteursrecht evenals door andere regels van het intellectueel eigendomsrecht.

Deze Informatie mag noch gedeeltelijk, noch geheel, worden gereproduceerd behoudens mits uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Verkoper.

 

ARTIKEL 14: PRIVACY

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een ‘Privacy Policy’. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Gelieve dan ook de Privacy Policy aandachtig te lezen.

ARTIKEL 15: SLOTBEPALINGEN

De niet-uitoefening, door Verkoper, van een recht of aanspraak die Verkoper heeft uit hoofde van de Koop, of het feit dat Verkoper zou toelaten dat Koper zijn verbintenissen uit de Koop niet nakomt, kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking in hoofde van de Verkoper aan dat specifieke recht of enig ander recht dat Verkoper krachtens de Koop heeft.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig en/of niet afdwingbaar wordt bevonden, om welke reden ook, heeft dit geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Elke ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk benadert wat Partijen in die bepaling nastreefden.

Verkoper kan zijn rechten en verplichtingen onder de Koop te allen tijde overdragen aan enige derde en/of aan enige met hem verbonden vennootschap(pen) in de zin van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen zonder dat daartoe enig akkoord is vereist van Koper. Koper kan zijn rechten en verplichtingen onder de Koop noch geheel, noch gedeeltelijk aan enige derde overdragen tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper.

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mails en back-ups.

Op de Koop, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van de regels inzake rechtsconflicten.

Elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Koop, en/of voormelde rechtsbetrekkingen, zal exclusief en definitief beslecht worden door de bevoegde hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent. Verkoper heeft het recht om elke dergelijke betwisting voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

Ontvang 10% korting op jouw eerste bestelling!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang jouw kortingscode in jouw mailbox.